Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. (QS:2:155)

Friday, October 2, 2009

KB MB GB TB PB EB ZB YB

Ukuran di komputer... wow..
KB Kilobyte 1,024 Bytes
MB Megabyte 1,048,576 Bytes
Gb Gigabit 1 million bits
GB Gigabyte 1,073,741,824 Bytes | One billion Bytes
TB Terrabyte 1024 GB, 1,048,576 MB, 8,388,608 KB, 1,099,511,627,776 Bytes and 8,796,093,022,208 bits.
PB Pettabyte 1024 TB, 1,048,576 GB, 1,073,741,824 MB, 1,099,511,627,776 KB, 1,125,899,906,842,624 Bytes and 9,007,199,254,740,992 bits.
EB Exabyte 1024 PB, 1,048,576 TB, 1,073,741,824 GB, 1,099,511,627,776 MB, 1,125,899,906,842,624 KB, 1,152,921,504,606,846,976 Bytes and 9,223,372,036,854,775,808 bits.
ZB Zettabyte 1024 EB, 1,048,576 PB, 1,073,741,824 TB, 1,099,511,627,776 GB, 1,125,899,906,842,624 MB, 1,152,921,504,606,846,976 KB, 1,180,591,620,717,411,303,424 Bytes and 9,444,732,965,739,290,427,392 bits
YB Yottabyte 1024 ZB, 1,048,576 EB, 1,073,741,824 PB, 1,099,511,627,776 TB, 1,125,899,906,842,624 GB, 1,152,921,504,606,846,976 MB, 1,180,591,620,717,411,303,424 KB 1,208,925,819,614,629,174,706,176 Bytes and 9,671,406,556,917,033,397,649,408 bits

diambil dari: http://gupeng.blogspot.com/2005/04/kb-mb-gb-tb-pb-eb-zb-yb.html

No comments: